Sentralstyret 2021 - 2023

Publisert: 17.10.2021

 


Les mer

NKSF informerer, 1. september 2021

Publisert: 01.09.2021

 

 • TONO
 • Voksenopplæringsmidler
 • Aktivitetsmidler for kor
 • Dirigentstipend
 • Produksjon og driftstøtte
 • Nordisk kirkesangfest på Gotland i mai 2022 er avlyst
 • Smittevern
 • Musikklivets uke
 • Ledelse i gregoriansk sang
 • Ledelse i gregoriansk messemusikk
 • Mentorordningen
 • Flere dirigentkurs

TONO

Vi har fått en ny TONO avtale. Gjelder ut 2021.

Det betyr at dere skal rapportere konsertene deres til TONO som vanlig, og oppgi at dere er medlemmer i kirkesangforbundet.

For de av dere som har betalt TONO avgift for konserter dere har gjennomført i 2021, kan – som lovet – sende regningen til oss. Det vi si konserter i regi av koret, de med billettinntekter under kr. 50.000 og med færre enn 500 publikummere.

 

Søk Musikkens Studieforbund om VO – midler for høstsemesteret

Hvis dere ikke allerede har registrert dere i den nye brukervennlige portalen, ta kontakt med ditt fylkesmusikkråd.

www.musikk.no

 

Søk konsertstøtte gjennom «Aktivitesmidler for kor»

Ønsker koret ditt å holde konsert med en profesjonell aktør/solist i løpet av 2021, kan dere søke om konsertstøtte gjennom ordningen «Aktivitetsmidler for kor»

Søknadsfrist: 15. september: http://aktivitetsmidler.no

 

Søk dirigentstipend

Gjennom Koralliansen kan dirigenter søke om dirigentstipend

Søknadsfrist 15. september! Les mer, og søk på: www.koralliansen.no

 

Søk Produksjons og driftsstøtte gjennom «Aktivitetsmidler for kor»

Søknadsfrist 15. oktober: http://aktivitetsmidler.no

 

Nordisk kirkesangfest i Visby på Gotland er avlyst

På grunn av pandemisituasjonen er Sveriges kyrkosongsförbund kommet til den beslutning at kirkesangfesten i mai 2022, dessverre må avlyses. Pandemien har blant annet ført til en dramatisk nedgang i inntekter til vår svenske søsterorganisasjon og avlysning er derfor uunngåelig.

Sammen med våre nordiske kollegaer vil vi nå drøfte veien videre. Vi håper og tror at noen av oss andre vil kunne ta opp stafettpinnen og komme i gang med planlegging av en ny nordisk kirkesangfest. Dette kommer vi tilbake til.

 

Om smittevern

Oppdatert smittevernsveileder finner dere alltid på Norsk musikkråds hjemmeside www.musikk.no

 

Musikklivets uke, 6. 12. september

Siden pandemien startet har hverdagen for de fleste vært snudd på hodet, og mange har måttet avstå fra sine faste musikkaktiviteter i månedsvis. Heldigvis har restriksjoner og bekymringer gradvis blitt byttet ut med glede og fellesskap igjen. Dette ønsker musikkorganisasjonene å markere gjennom en felles feiring av det frivillige musikklivet.

Bli med på Musikklivets uke! Les her:

https://www.musikk.no/prosjekt/musikklivets-uke

 

Ledelse av Gregoriansk sang, Utstein kloster 24. og 25. september

Stavanger: Som ledd i Koralliansens dirigentsatsning arrangere vi på nytt kurs i ledelse av gregoriansk sang. Se vedlagte brosjyre eller på www.kirkesang.no

 

Ledelse av Gregoriansk messesang, Mariakirken 22. og 23. oktober

Lillehammer. Også et kurs i Koralliansens dirigentsatsning. Kursleder er Henrik Ødegaard.

Se vedlagte brosjyre eller på www.kirkesang.no

 

Mentorordningen

Koralliansen tilbyr mentorordning for kor og dirigenter som ønsker ny inspirasjon.

Sjekk ut den flotte mentorordningen på www.koralliansen.no

 

Flere dirigentkurs

Det arrangeres kontinuerlig kurs for korledere på mange ulike nivå over det ganske land. På grunn av koronaen er mange av disse utsatt og noen har foregått digitalt. Men, mange har og blitt avholdt! Dette fordi gruppene forholdsvis er små J

Høstens kurs er i ferd med å bli lagt ut. Flere kommer til etter hvert.

Sjekk alt dette på: www.koralliansen.no

 

 


Smittevern

Publisert: 16.08.2021

Smittevern for musikkøvelser

Veilederen er utarbeidet for at musikkøvelser kan gjennomføres på en forsvarlig og akseptert måte. I tillegg til nasjonale bestemmelser er det viktig å følge med på begrensninger som blir satt i den enkelte kommune.

Veilederen er utarbeidet i samarbeid med Musikkens studieforbund, og representanter fra kor, korps, band og orkester. Veilederen er fortløpende revidert opp mot myndighetenes bestemmelser. Endringer i veilederen blir forelagt Kulturdepartementet før publisering. Senest oppdatert 20. juni 2021.

Ikke gjennomfør musikkaktivitet med mindre du er helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko og at den kan utøves i samsvar med anbefalingene.

Hopp til veilederen

Status pr 12. august:

 • Musikkøvelser kan gjennomføres i grupper på inntil 30 personer innendørs, og inntil 40 personer utendørs. Flere grupper kan disponere samme øvingsareal eller øvingsrom, men hver gruppe må holdes adskilt med 2 meter avstand mellom hver gruppe. Ved økt lokal smitte anbefaler FHI å redusere gruppestørrelsen.
 • Det bør tilstrebes minst 1 meters avstand mellom deltakerne innad i gruppen, med mindre det er til hinder for normal utøvelse av aktiviteten. Som en ekstra forholdsregel anbefaler vi fortsatt 1,5 meter avstand i front. Ved høyt smittetrykk: 2 meter i alle retninger.
 • Utøvere på tvers av kommuner og regioner kan delta på samme musikkøvelse.

Kommuner som har innført eller er omfattet av forsterkede smitteverntiltak vil ha innført andre begrensninger. Kontroller alltid hva som gjelder lokalt før gjennomføring av musikkøvelser.

Se ellers veileder pr 20. juni 2021. Norsk musikkråd.


Oppdaterte regler for øvelser!

Publisert: 01.06.2021

Smittevern: Større grupper på musikkøvelser fra 27. mai

Regjeringen har gitt klarsignal for trinn 2 i gjenåpningsplanen.

Merk at dette er de nasjonale retningslinjene, og gjelder kun hvis kommunen ikke er omfattet av strengere bestemmelser. Kontroller alltid hva som gjelder i egen kommune før gjennomføring av musikkøvelser.

Fra 27. mai øker gruppestørrelsene for både innendørs og utendørs musikkøvelser:

 • Gruppestørrelser ved innendørs musikkøvelser, breddeidretten og andre kultur- og fritidsaktiviteter er økt fra 10 til 20 personer for alle aldersgrupper.
 • Ved utendørs aktivitet kan gruppestørrelsen økes fra 20 til 30 personer for alle aldersgrupper.

Flere grupper kan være aktive samtidig og disponere samme øvingsareal, forutsatt at de holdes i ulike kohorter. Myndighetene oppfordrer fortsatt til aktivitet utendørs fremfor innendørs. Merk at de samme kjørereglene for avstand, hygiene og oversikt over deltakere fremdeles gjelder.

På trinn 2 kan det være flere deltakere på arrangementer for barn og unge. Det kan være inntil 100 personer på innendørs arrangementer som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune. For sommerleirer og sommeraktiviteter har FHI slått fast at de fleste av disse ikke vil omfattes av arrangementsbestemmelsene i covid-19-forskriften og dermed vil ikke en fotballcup eller korpsstevne regnes som et arrangement i denne sammenhengen. LNU har bedt om avklaringer for praktiseringen av dette.

Det er foreløpig ikke sagt noe om endring av gruppestørrelser for trinn 3 og 4, men det antydes at også voksne vil kunne gjøre unntak fra 1-meterskravet fra trinn 3 i de tilfeller det er nødvendig for å kunne gjennomføre aktivitetene.

Trinn 2 åpner for flere deltakere på arrangementer

Musikkøvelser er ikke omfattet av arrangementsforbudet i covid-19-forskriften. Det betyr at bestemmelsene er å betrakte som anbefalinger. For konserter derimot er dette regulert av forskriften, og antallet som kan delta i trinn 2 uten bruk av faste, tilviste sitteplasser øker fra 10 til 50 personer. Ved fastmonterte seter gjelder 200 publikummere. I tillegg til dette kommer de som står for arrangementet.

Betydning av vaksinestatus

Det er fortsatt slik at det i det offentlige rom skal praktiseres like bestemmelser uavhengig av vaksinestatus. Det vil si at anbefalingen om gruppestørrelser i trinn 2 er den samme uavhengig av om alle er ingen er fullvaksinert. Eventuelle endringer av dette vil kunne skje i samband med etableringen av koronasertifikat, som er varslet å være på plass i juni.

les mer på Norsk Musikkråds hjemmeside: www.musikk.no

 


Norsk Musikkråd informerer om ny stimuleringsordning

Publisert: 01.06.2021

Nyheter  Onsdag 26. mai 2021

Stimuleringsordning 2021

Midlertidig tilskudd til frivillighetssektoren i 2021 er nå godkjent og åpen for søknader.

Lag som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke kompensasjon for merkostnader eller inntektsbortfall. Det kan også søkes om kostnader til utvikling eller tilpasning av aktiviteter. Det er ingen minstegrense for å søke.

Ordningen er utvidet fra tidligere fra å kun omfatte kostnadskompensasjon, til nå også inkludere kompensasjon for mindreinntekter fra arrangementer, publikumsinntekter og utleieinntekter.

Ordningen dekker arrangement eller aktivitet som er helt eller delvis gjennomført, og man kan da motta tilskudd på 70 prosent av det godkjente søknadsbeløpet. Dersom arrangementet/aktiviteten er avlyst, kan man motta 50 prosent. Det kan bare gis tilskudd til en aktivitet eller et arrangement én gang.

I forslag til revidert nasjonalbudsjett er det forespeilet at ordningen skal videreføres ut september og oktober, men i første omgang gjelder ordningen for perioden januar-august. Det kan søkes fortløpende og vi oppfordrer til å søke så snart som mulig. Siste søknadsfrist er 15. september. Søknadene behandles fortløpende og midler betales ut puljevis.

Hva kan det søkes om?

Merkostnader:

 • Økte kostnader til smittevernstilpasninger.
 • Kostnader til utvikling eller tilpassing av aktiviteter etter smittevernsrestriksjoner.

Tapte inntekter:

 • Færre arrangementsinntekter på grunn av covid-19 ved avlyste og delvis gjennomførte arrangement.
 • Mistet oppdrag på grunn av avlyst eller delvis avlyst arrangement.
 • Tapte publikums og uleieinntekter

Det gis ikke tilskudd til:

 • Bortfall av medlemsinntekter, ordinære treningsavgifter, sponsor- og reklameinntekter eller pengegaver.
 • Tap som dekkes av forsikringsordninger eller andre offentlige kompensasjonsordninger.
 • Aktiviteter som fremmer privatøkonomiske interesser.
 • Kostnader og vedlikeholdskostnader til bygg, anlegg og eiendom

Tidligere engangsutbetaling i 2021 trekkes fra

Første del av stimuleringsordningen ble gjennomført tidligere i vår med søknadsfrist 20. april, der lag som kunne bekrefte at de hadde hatt merkostnader som følge av covid-19 kunne få utbetalt stimuleringsmidler etter forskriften §3, tilsvarende 13,4 prosent av utbetalt momskompensasjon i fjor.

Denne utbetalingen vil nå komme til eventuelt fratrekk ved behandlingen av søknader. Det vil si at tap organisasjonene allerede har hatt, og fått kompensert, vil påvirke støtten for fremtidige arrangement som ordningen søker å stimulere til. Etter hva vi forstår var dette nødvendig for å få ordningen godkjent av ESA, med tanke på å unngå dobbeltfinansiering.

Lotteri- og stiftelsestilsynet har publisert nærmere info og veiledning om ordningen på sine nettsider.Vis flere forside artikler >>
OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer