Oppdaterte regler for øvelser!

Publisert: 01.06.2021

Smittevern: Større grupper på musikkøvelser fra 27. mai

Regjeringen har gitt klarsignal for trinn 2 i gjenåpningsplanen.

Merk at dette er de nasjonale retningslinjene, og gjelder kun hvis kommunen ikke er omfattet av strengere bestemmelser. Kontroller alltid hva som gjelder i egen kommune før gjennomføring av musikkøvelser.

Fra 27. mai øker gruppestørrelsene for både innendørs og utendørs musikkøvelser:

 • Gruppestørrelser ved innendørs musikkøvelser, breddeidretten og andre kultur- og fritidsaktiviteter er økt fra 10 til 20 personer for alle aldersgrupper.
 • Ved utendørs aktivitet kan gruppestørrelsen økes fra 20 til 30 personer for alle aldersgrupper.

Flere grupper kan være aktive samtidig og disponere samme øvingsareal, forutsatt at de holdes i ulike kohorter. Myndighetene oppfordrer fortsatt til aktivitet utendørs fremfor innendørs. Merk at de samme kjørereglene for avstand, hygiene og oversikt over deltakere fremdeles gjelder.

På trinn 2 kan det være flere deltakere på arrangementer for barn og unge. Det kan være inntil 100 personer på innendørs arrangementer som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune. For sommerleirer og sommeraktiviteter har FHI slått fast at de fleste av disse ikke vil omfattes av arrangementsbestemmelsene i covid-19-forskriften og dermed vil ikke en fotballcup eller korpsstevne regnes som et arrangement i denne sammenhengen. LNU har bedt om avklaringer for praktiseringen av dette.

Det er foreløpig ikke sagt noe om endring av gruppestørrelser for trinn 3 og 4, men det antydes at også voksne vil kunne gjøre unntak fra 1-meterskravet fra trinn 3 i de tilfeller det er nødvendig for å kunne gjennomføre aktivitetene.

Trinn 2 åpner for flere deltakere på arrangementer

Musikkøvelser er ikke omfattet av arrangementsforbudet i covid-19-forskriften. Det betyr at bestemmelsene er å betrakte som anbefalinger. For konserter derimot er dette regulert av forskriften, og antallet som kan delta i trinn 2 uten bruk av faste, tilviste sitteplasser øker fra 10 til 50 personer. Ved fastmonterte seter gjelder 200 publikummere. I tillegg til dette kommer de som står for arrangementet.

Betydning av vaksinestatus

Det er fortsatt slik at det i det offentlige rom skal praktiseres like bestemmelser uavhengig av vaksinestatus. Det vil si at anbefalingen om gruppestørrelser i trinn 2 er den samme uavhengig av om alle er ingen er fullvaksinert. Eventuelle endringer av dette vil kunne skje i samband med etableringen av koronasertifikat, som er varslet å være på plass i juni.

les mer på Norsk Musikkråds hjemmeside: www.musikk.no

 


Norsk Musikkråd informerer om ny stimuleringsordning

Publisert: 01.06.2021

Nyheter  Onsdag 26. mai 2021

Stimuleringsordning 2021

Midlertidig tilskudd til frivillighetssektoren i 2021 er nå godkjent og åpen for søknader.

Lag som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke kompensasjon for merkostnader eller inntektsbortfall. Det kan også søkes om kostnader til utvikling eller tilpasning av aktiviteter. Det er ingen minstegrense for å søke.

Ordningen er utvidet fra tidligere fra å kun omfatte kostnadskompensasjon, til nå også inkludere kompensasjon for mindreinntekter fra arrangementer, publikumsinntekter og utleieinntekter.

Ordningen dekker arrangement eller aktivitet som er helt eller delvis gjennomført, og man kan da motta tilskudd på 70 prosent av det godkjente søknadsbeløpet. Dersom arrangementet/aktiviteten er avlyst, kan man motta 50 prosent. Det kan bare gis tilskudd til en aktivitet eller et arrangement én gang.

I forslag til revidert nasjonalbudsjett er det forespeilet at ordningen skal videreføres ut september og oktober, men i første omgang gjelder ordningen for perioden januar-august. Det kan søkes fortløpende og vi oppfordrer til å søke så snart som mulig. Siste søknadsfrist er 15. september. Søknadene behandles fortløpende og midler betales ut puljevis.

Hva kan det søkes om?

Merkostnader:

 • Økte kostnader til smittevernstilpasninger.
 • Kostnader til utvikling eller tilpassing av aktiviteter etter smittevernsrestriksjoner.

Tapte inntekter:

 • Færre arrangementsinntekter på grunn av covid-19 ved avlyste og delvis gjennomførte arrangement.
 • Mistet oppdrag på grunn av avlyst eller delvis avlyst arrangement.
 • Tapte publikums og uleieinntekter

Det gis ikke tilskudd til:

 • Bortfall av medlemsinntekter, ordinære treningsavgifter, sponsor- og reklameinntekter eller pengegaver.
 • Tap som dekkes av forsikringsordninger eller andre offentlige kompensasjonsordninger.
 • Aktiviteter som fremmer privatøkonomiske interesser.
 • Kostnader og vedlikeholdskostnader til bygg, anlegg og eiendom

Tidligere engangsutbetaling i 2021 trekkes fra

Første del av stimuleringsordningen ble gjennomført tidligere i vår med søknadsfrist 20. april, der lag som kunne bekrefte at de hadde hatt merkostnader som følge av covid-19 kunne få utbetalt stimuleringsmidler etter forskriften §3, tilsvarende 13,4 prosent av utbetalt momskompensasjon i fjor.

Denne utbetalingen vil nå komme til eventuelt fratrekk ved behandlingen av søknader. Det vil si at tap organisasjonene allerede har hatt, og fått kompensert, vil påvirke støtten for fremtidige arrangement som ordningen søker å stimulere til. Etter hva vi forstår var dette nødvendig for å få ordningen godkjent av ESA, med tanke på å unngå dobbeltfinansiering.

Lotteri- og stiftelsestilsynet har publisert nærmere info og veiledning om ordningen på sine nettsider.


Om smittevern og gjenåpning av musikkøvelser fra 16. april, og om stimuleringsordning og inntektskompensasjon

Publisert: 17.04.2021

 

 1. Smittevern og gjenåpning av musikkøvelser

Det nasjonale forbudet mot innendørs aktivitet for voksne er fra i dag opphevet, som betyr at med mindre det er etablert forsterkede tiltak i kommunen kan voksne møtes til innendørs musikkøvelser. Voksne kan drive med organisert fritidsaktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, og utendørs i grupper på inntil 20 personer. Flere grupper kan disponere samme øvingsareal med 2 meter mellom hver gruppe.

 

Regjeringen har varslet at trinn 2 av gjenåpningen for breddeidrett skal vurderes i løpet av april. Vi legger til grunn at lettelsene som gis for breddeidretten ogsågjøres gjeldende for musikkøvelser. Hvis regjeringen opprettholder fremdriften som de antydet ved redegjørelsen om gjenåpning for Stortinget tidligere i april, vil musikklagene i praksis kunne øve fulltallig engang før sommeren.

 

I tillegg kan nå barn og unge under 20 år møtes til kulturarrangementer (konserter, mesterskap, stevner) som samler inntil 50 personer, uten faste, tilviste plasser. Dette er regulert av forskriften, og det forutsettes at alle 50 kommer fra samme kommune. Dette inkluderer også eventuelt publikum som ikke har faste, tilviste plasser. Ved faste, anviste plasser vil det være mulig å samle inntil 100 personer, tilsvarende som for voksne.

 

Musikkøvelser er ikke omfattet av covid-19-forskriften, men det foreligger anbefalinger fra myndighetene knyttet til gjennomføringen av fritidsaktivitet. Frem mot sommeren vil det komme lokale utbrudd og det vil gå tid før musikkøvelser er tilbake til «normalen». Det vil derfor foreligge en rekke anbefalinger som det frivillige musikklivet må forholde seg til. Les mer om forskjellen mellom anbefaling og forbud her.

Det kan være krevende å holde oversikt over hva som er gjeldende gruppestørrelse for musikkøvelser og konserter. Se matrisen i brev som er utsendt 17. april. 

Se oppdatert veileder her: https://www.musikk.no/smittevern

 

 

 

 1. Stimuleringsordning og inntektskompensasjon

 

Norsk musikkråd møtte mandag statssekretæren Emma Lind i Kulturdepartementet, sammen med lederne i korpsorganisasjonene. Tema var inntektsbortfall fra arrangementer som faller utenfor stimuleringsordningen. Det ble ikke gitt noen konkrete løfter, men departementet ser på ulike løsninger, noe Kulturministeren bekreftet på pressekonferanse i dag (ca 12 minutter inn i denne sendingen).

 

Norsk musikkråd primære forslag er en ny kompensasjonsordning for inntektsbortfall første halvår 2021. Vårhalvåret er den perioden hvor musikklag har betydelige inntekter på loppemarkeder, auksjoner, messer, spilleoppdrag, salg mv. Inntektsbortfall i vår vil få betydelige konsekvenser for hvilke aktiviteter lagene kan sette i gang når samfunnet åpner igjen. Lagene ønsker å kunne invitere tilbake til aktivitet, ikke til et lag i økonomisk krise. Vi foreslår at kompensasjonsgraden settes til 70 prosent av inntektene i regnskapsåret 2019 for de arrangementer (inkludert loppemarkeder, auksjoner, messer, spilleoppdrag, salg mv) som må avlyses eller nedskaleres som følge av smitteverntiltak, etter modell fra krisepakke 2 og 3.

 

Subsidiært foreslår vi at det etableres en tilskuddsordning hvor kostnader kompenseres. Dersom kostandene må avgrenses, er det de kostnader som bidrar til aktivitet for medlemmer og tillitsvalgte som er det vesentlige, og kostnader som i hvert fall bør kompenseres er instruktør- og dirigentkostnader leie av øvings- og fremføringslokaler.

 

Lengden på ordning for kostnadskompensasjon må vare lenger enn varigheten til smitteverntiltakene, det vil si for hele perioden som de tapte inntektene skulle finansiert aktivitet. For at en slik kompensasjonsordning skal være tilgjengelig for store og små lag bør det ikke være noen nedre beløpsgrense for kompensasjon eller avkortning av beløp under en viss størrelse.

 

NB: For stimuleringsordning del 1 er 20. april fristen for å anmode Lotteri- og stiftelsestilsynet om engangsutbetaling tilsvarende 15 pst av tildelt momskompensasjon i 2020. Ordningen er opprettet for å stimulere til aktivitet og avhjelpe likviditet. For å motta midler må hver søker bekrefte at det har vært merkostnader som følge av covid-19.

Vi i Norges kirkesangforbund har allerede søkt om denne ekstrabevilgningen på vegne av alle dere som mottok momskompensasjon i 2020.

 


NM for kor, oktober 2021

Publisert: 09.04.2021

I samme båt!                                                                                                                       

Vurderer ditt kor å melde seg på NM for kor, men nøler fordi dere ikke har fått øvd så mye sammen i det siste? Dere frykter kanskje at koret ikke får vist seg fra sin aller beste side?

 

Fortvil ikke!

Dette er utgangspunktet for samtlige kor som deltar på NM. Alle stiller på lik linje. Mange kor har digitale øvelser, og vi har stor tro på at vi får mulighet til å øve sammen innendørs før sommeren. Frem til da kan vi f.eks. ta med oss en termos med kaffe, tenne et hyggelig bål, og øve utendørs slik at vi kan kjenne at vi er i rute.

Her finner du korene som allerede er påmeldt!

Vet du at …

 • det er allerede påmeldt 36 kor, og at det er kun plass til 50 kor
 • frist for påmelding er 15. april
 • kor kan konkurrere i 2 klasser av i alt 19 klasser
 • det deles ut en pris for beste fremføring av et norsk stykke
 • du kan få pris for fremføring av musikk skrevet av Knut Nystedt
 • under NM i 2021 er det sanggleden som skal smitte og ikke korona

Her finner dere mere informasjon om NM samt påmeldingsskjema.

Lenke til Facebook

Lenke til Instagram

Håper vi ses i Trondheim 7.-10. oktober 2021!


NM for kor 8. april - NYHETSBREV[1].docx

Gjenåpning: Ingen planer for kor og korps

Publisert: 08.04.2021

Pressemelding fra Norsk musikkråd onsdag 7. april

Regjeringens plan for gjenåpning av Norge ble lagt frem for Stortinget i dag. Norsk musikkråd fortviler over at breddekulturen ble oversett igjen.

 

 • Det er positivt at regjeringen planlegger en gradvis og trygg gjenåpning, men atter en gang virker det som regjeringen har glemt at det finnes noe som heter breddekultur. Jeg forventer at så snart breddeidretten kan starte med treninger så skal musikkfrivilligheten kunne ha øvelser, uttaler Bjørgulv Vinje Borgundvaag, styreleder i Norsk musikkråd.

 

Ønsker likebehandling av idrett og kultur

 

Gjennom hele pandemien har idretten blitt prioritert fremfor musikkfrivilligheten. Mens idretten har fått sin egen smittevernveileder, har musikkfrivilligheten blitt oversett hver gang de nasjonale retningslinjene har blitt oppdatert.

 

 • Så snart det blir tillatt å trene innendørs må det også tillates å holde øvelser. Det er ingen logikk i at håndballturneringen skal kunne gjennomføres den samme helga som korpsstevnet må avlyses.

 

 • Vi sendte innspill til Kulturrådets gjenåpningsplan i slutten av januar, men har ennå ikke sett snurten av den endelige planen. Jeg frykter at kulturlivet, som var det første som måtte stenge, også blir det siste som får åpne.

 

Gjenåpning krever penger i kassa

 

Uten kompensasjon for uteblitte inntekter fra større, enkeltstående arrangementer som loppemarkeder, stevner, kiosksalg m.m., forsvinner en stor andel av inntektene til musikkfrivilligheten på grunn av smittevernstiltak i store deler av landet.  Derfor peker musikkfrivilligheten på det som avgjørende at regjeringen kompenserer for bortfalte inntekter i første halvår, dersom musikkfrivilligheten skal være i stand til å gjenåpne.

 

 • Den nye stimuleringsordningen er viktig og relevant for mange, men for store deler av det frivillige musikklivet er innretningen kritisk feil. Den gir oss ingen mulighet til å generere helt nødvendige inntekter slik at vi kan fortsette med opplæringen av barn, ungdom og voksne. Vi klarer ikke skape aktivitet med kun glede og entusiasme, vi trenger midler også.

 

Ber om Inntektssikring

 

Norsk musikkråd tar til orde for at alle arrangementer og konserter som planlegges i år garanteres mot inntektsbortfall som følge av restriksjoner.

 

 • Statsministeren beklaget fra talerstolen i dag at man ikke har mulighet til å gi forutsigbarhet i en situasjon drevet av smitteutviklingen. Men det finnes måter å skape mer forutsigbarhet, også til aktører som oss. Vi ber om å bli lyttet til på lik linje med idretten, og vi ber om kompensasjonsordninger som i det minste legger til rette for at vi fortsatt kan være her etter pandemien.

 

Bjørgulv Vinje Borgundvaag legger til: 

 

 • Vi starter en gradvis gjenåpning av samfunnet – det er vi glade for. Men arrangementer krever planlegging - vi kan ikke knipse opp en festival eller et loppemarked på en ukes varsel. Derfor ønsker vi en sikring som gjør at vi kan igangsette viktig planleggingsarbeid uten å risikere konkurs.


Vis flere forside artikler >>
OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer