top of page

Handlingsplan

Dette er Norges kirkesangsforbunds handlingsplan for landsmøteperioden 2021 – 2023.

 

1 Informasjon til NKSFs medlemmer skal være oppdatert og tilgjengelig for medlemmene og potensielle medlemmer på flere måter.

1.1 www.kirkesang.no skal oppdateres minst en gang månedlig.

1.2 Forbundets profiler på sosiale medier oppdateres jevnlig.

1.3 ”NKSF informerer” sendes ut minst 4 ganger pr. år.

 

2 NKSF skal profilere organisasjonen på flere måter.

2.1 Informasjonsbrosjyren distribueres.

2.2 Profileringsmateriell, som pins, rollup, jakkemerker og klistremerker, skaffes og brukes.

2.3 Årsavtale på å annonsere i Norsk kirkemusikk

 

3 NKSF skal fremme medlemmenes forståelse for kirkemusikk og gudstjenestefeiring.

Drive voksenopplæring og studiearbeid.

Ivareta våre kirkemusikalske tradisjoner og stimulere til nytenkning og fornying av menighetssang og korsang.

Bidra til utgivelse av ny kirkemusikk.

3.1 Formidle informasjon om nye ting som skjer innen kirkemusikk.

3.2 Bidra til å arrangere, legge til rette for og/eller gi økonomisk støtte til kurs som er aktuelle for våre medlemmer.

3.3 Formidle informasjon om kurs og andre tilbud fra andre som er åpne for våre medlemmer.

3.4 Bestille nyskrevne verk hvert annet år.

 

4 Gi administrativ støtte til stiftslagene og medlemskorene.

4.1 Bistå korene med veiledning om støtteordninger og andre ting de har spørsmål om.

 

5 Nære bånd og relasjon til Ung kirkesang, Musica Sacra og andre musikk- og kororganisasjoner.

5.1 Delta på fellesmøter og arrangementer med Ung kirkesang og Musica Sacra.

5.2 Være en aktiv deltaker i koralliansen.

5.3 Videreutvikle samarbeidet med andre kororganisasjoner i Norden.

 

6 Være en synlig organisasjon i kirke og samfunn.

Søke dialog og samarbeid med organer i Den norske kirke.

6.1 Delta i debatter og høringer om fornyelse av gudstjenesteliv og musikk i Den norske kirke.

6.2 Være tilstede på møter i den norske kirke, stiftsdager, ved spesielle konserter, jubileer, utdanningsinstitusjoner etc. for å synliggjøre organisasjonen.

6.3 Ha jevnlige møter med kirkens organer.

 

7 Følge opp samarbeidsavtaler

7.1 Årlig gjennomgå hvilke avtaler som gjelder og hvilke som skal reforhandles eller revideres.

 

8 Rekruttere nye kor som naturlig hører inn under organisasjonen.

8.1 Sende ut informasjonsbrosjyre og ta kontakt med aktuelle kor, kantorer og dirigenter.

8.2 Oppfordre styrene i stiftslagene om å delta i rekrutteringsarbeidet. Utstyre dem med materiell.

 

9 Bidra til at det arrangeres kirkekortreff.

9.1 Utvikle nye former for kirkekorfestivaler.

9.2 Delta i samarbeid rundt nordiske kirkesangfester.

9.3 Utvikle et arrangementsforslag for 1000 års jubileet som tematiserer pilegrimsferd og sang,

og som styrker samholdet i og kjennskapen til kirkesangforbundet.

 

10 Utrede organisasjonsstruktur og legge frem sak om dette på neste landsmøte

bottom of page