top of page

VEDTEKTER

§ 1 NAVN

 

1.1       Navnet på organisasjonen er Norges kirkesangforbund (NKSF). NKSF består av stiftslag i de enkelte bispedømmer.

 

 

§ 2 FORMÅL

 

2.1       Forbundet har som formål å fremme kirkesang og guds­tjenesteliv i Den norske kirke i sam­svar med kirkens be­kjennelse ved:
- å ivareta våre kirkemusikalske tradisjoner
- å fremme medlemmenes forståelse for kirkemusikk og gudstjenestefeiring
- å stimulere til nytenkning og fornying av menighets­sang og korsang
- å styrke fellesskapet i forbundet
- å ivareta et nært og godt samarbeid med Ung kirkesang.

 

2.2       Forbundet skal ivareta korenes interesser

- når det gjelder kirke-, musikk- og kulturpolitikk og økonomi

- utvikle gode fellesløsninger for korene

- drive voksenopplæring og studiearbeid

 

 

§ 3 MEDLEMSKAP

 

3.1       Kor, vokalgrupper og enkeltpersoner kan være medlemmer av NKSF.

 

3.2       Menighetsråd og organisasjoner kan være støttemedlemmer i NKSF.

Støttemedlemmer har ikke møte- og stemmerett i NKSF.

 

 

§ 4 ORGANISERING

 

4.1       NKSF har stiftslag i de enkelte bispedømmer.

Der det ikke er fungerende styre i stiftslaget, ivaretar NKSF sentralt korenes interesser.

 

§ 5 KONTINGENT

 

5.1       Medlemskontingenten til NKSF fastsettes av lands­møtet.

 

 

§ 6 FORBUNDETS LEDELSE

 

6.1       NKSF ledes av:

a) Landsmøtet

b) Sentralstyret

 

Landsmøte

 

6.2.1    Landsmøtet er NKSFs høyeste myndighet.
Landsmøtet holdes hvert annet år og består av repre­sentanter fra stiftslagene samt medlemmene i sentral­styret.
Medlemmene i sentralstyret deltar ikke i behandlingen av NKSFs beretning, regnskap og budsjett utover det å gi svar og komme med supple­rende opplysninger til disse sakene når det er nødvendig. Forøvrig deltar sentral­styre­medlemmene i landsmøtet med tale- og stemmerett.

 

6.2.2    Hvert stiftslag kan sende 2 representanter til landsmøtet.

I tillegg kan stiftslag med:
- fra 15 til 25 medlemskor sende ytterligere 1 repre­sen­tant
- mer enn 25 medlemskor sende ytterligere 2 repre­sen­tanter
Hver representant har 1 stemme.

 

6.2.3    Dato for ordinært landsmøte fastsettes av sentralstyret og meddeles stiftslagene innen 9 måneder før møtedato.

 

6.2.4    Innkalling sendes stiftslagene med minst 1 måneds varsel. Landsmøtebok, inkludert følgende sakspapirer blir sendt påmeldte deltagere innen 2 uker før landsmøte:
a) saksliste
b) sentralstyrets beretning
c) regnskap
d) valgkomiteens innstilling
e) handlingsplan
f) budsjett
g) øvrige saksdokument

 

6.2.5    Ønsker medlemmene i NKSF spesielle saker behandlet på landsmøtet, fremmes disse gjennom stiftslagene. Slike forslag må være innkommet til sentralstyret senest 2 mnd. før landsmøtet. Når det gjelder forslag til vedtekts­endringer, gjelder i tillegg bestemmelsene i § 11.

 

6.2.6    Ordinært landsmøte vedtar dagsorden. Dagsordenen skal inneholde:
a) sentralstyrets beretning
b) revidert regnskap
c) handlingsplan
d) budsjett
e) valg av styreleder
f) valg av medlemmer og varamedlemmer til sentral­styret
g) valg av leder og 2 medlemmer til valgkomiteen.
h) valg av revisor
i) kontingentsaker
j) andre anmeldte saker, jfr. pkt. 6.2.5

 

 

Ekstraordinært landsmøte

 

6.2.7    Ekstraordinært landsmøte avholdes dersom minst 2 stiftslag eller sentralstyret krever det. Sentralstyret fast­setter møtedato, slik at ekstra­ordinært landsmøte holdes senest 2 måneder etter at krav om det er behandlet av sentralstyret.
Når det gjelder represen­tasjon m.v. gjelder pkt. 6.2.2, 6.2.4, 6.2.5 og 6.2.6 så langt de måtte passe også for ekstra­ordinære landsmøter.

 

 

Sentralstyret

 

6.3.1    Sentralstyret er forbundets høyeste myndighet i perioden mellom landsmøtene, jfr. pkt. 6.2.1.
Sentralstyret har slik sammen­setning:

- styreleder

- 4 medlemmer
- 2 varamedlemmer i nummerert rekkefølge.

 

Det skal være minst en representant for geistlige, kirkemusikere og sangere blant sentralstyrets faste medlemmer.
Funksjonstiden for styreleder er 2 år, medlemmene 4 år, varamedlemmene 2 år.

 

6.3.2    Sentralstyret konstituerer seg selv og holder regelmessige møter.

 

6.3.3    Sentralstyret   koordinerer det løpende arbeid i for­bundet, og
a) representerer NKSF utad

b) forbereder landsmøtene og gjennomfører landsmøtets vedtak

c) oppnevner nødvendige underutvalg

d) fremmer gode kontakter til kirkelige organer og andre samarbeidsparter

e) behandler og legger fram årlige budsjetter

f) godkjenner stiftslagenes vedtekter
g) sender kontingentkrav til medlemmer og støtte­med­lemmer

h) sender refusjon til stiftslagene årlig.

 

6.3.4    Det føres møteprotokoll for alle møter i sentralstyret og dets underutvalg, jfr. pkt. 6.3.3 d).

 

6.3.5    Godkjente protokoller fra sentralstyret sendes sentral­styrets medlemmer, vara­med­lemmer, stiftslagene og landsstyret i Ung kirkesang.

 

§ 7 SAKSBEHANDLING I SENTRALSTYRET

 

7.1       Sentralstyret er beslutnings­dyktig når minst halvparten av medlemmene/varamed­lemmene er til stede. Sentralstyret gjør vedtak i alle saker med vanlig flertall. Ved stemmelikhet har styre­leder/møteleder dobbelt­stemme.


Dersom sentralstyret i med­hold av pkt. 6.3.3 c) oppnevner underutvalg, kan sentralstyret fastsette andre saksbehandlingsregler enn de som går fram av § 7.

 

 

§ 8 RIKSKIRKE­SANGFESTER

 

8.1       NKSF står som ansvarlig arrangør av rikskirkesang­festene.

 

8.2       Landsmøtet fastsetter år og sted for rikskirkesangfester.

 

8.3       Eventuelt overskudd ved rikskirkesangfester går i sin helhet til den lokale arrangør. Eventuelt underskudd deles likt mellom NKSF og den lokale arrangør. Dersom en annen fordelingsnøkkel skal gjelde, skal dette avtales særskilt.

 

8.4       Sentralstyret bør så vidt mulig være tilstede ved rikskirkesangfestene. Reise- og oppholdsutgifter for sentralstyremedlemmene deles likt mellom NKSF og rikskirkesangfesten.

 

8.5       Sentralstyret godkjenner dato, budsjett, program og fremdriftsplan etter forslag fra den lokale arrangør.

 

8.6       Den lokale arrangør sender revidert regnskap for riks­kirke­sangfesten til sentral­styret snarest – senest 4 måneder etter at riks­kirkesangfesten er avholdt.

 

 

§ 9 STIFTSLAGENE

 

9.1       Stiftslagene

a)         ledes av:
           - årsmøtet

            - stiftslagsstyret

b)         arbeider for lokale medlemmer, jfr. § 3, i sam­svar med NKSFs formåls­paragraf

c)         utarbeider og vedtar egne vedtekter i samsvar med NKSFs sentrale vedtekter. Disse skal godkjennes av sentralstyret, jfr. pkt. 6.3.3 f)

d)         velger representanter til landsmøtet, jfr. pkt. 6.2.2 og 6.2.7

e)         sender årsmelding, regn­skap og årsmøtereferat til sentralstyret innen 2 mnd. etter avholdt årsmøte.

 

 

§ 10 LEDERMØTET

 

10.1     Ledermøtet er rådgivende organ for sentralstyret og stiftslagene. Ledermøtet blir avholdt de årene det ikke avholdes landsmøte.

 

10.2     Ledermøtet består av:

 - stiftslagslederne eller deres stedfortredere

 - sentralstyret med varamedlemmer

 - daglig leder

 

10.3     Ledermøtet ledes av styreleder. Daglig leder er ledermøtets sekretær.

Dato for ledermøtet blir fastsatt av sentralstyret og meddeles stiftslagene innen 9 måneder før møtedato.

Innkalling sendes med minst 1 måneds varsel. Innkallingen har angivelse av drøftingstema og saksfor­beredelse til eventuelle dele­gerte saker.

 

 

§ 11 VEDTEKTSENDRINGER

 

11.1     Forslag til vedtektsendringer må sendes sentralstyret via stiftslagene innen 6 måneder før landsmøtet.

 

11.2     Sentralstyret sender innkomne forslag, jfr. pkt. 11.1, med eventuelle merk­nader til stiftslagene til ut­talelse. Uttalelser må være sentralstyret i hende senest 3 måneder før landsmøtet.

 

11.3     Sentralstyret kan fremme selvstendige endringsforslag for landsmøtet på vanlig måte gjennom innkalling og sakspapir, normalt etter en høringsrunde.

 

11.4     Vedtektsendringer krever minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer på lands­møtet.

 

 

§ 12 OPPLØSNING

 

12.1     Eventuelt forslag om NKSFs oppløsning skal behandles på to ordinære landsmøter og krever minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer på begge møter.

 

 

§ 13 AKTIVA

 

13.1     I tilfelle forbundet oppløses, oppnevner landsmøtet et interimsstyre bestående av 3 medlemmer med vara­med­lemmer som bestyrer for­bundets aktiva. Er det ikke innen 10 år opprettet et nytt Norges kirkesang­forbund, kan mid­lene an­vendes til det formål interims­styret finner mest i samsvar med vedtektens § 1.

 

 

Revidert 15/9-2017

Vedtatt av landsmøtet i Stavanger 1989

Revidert av landsmøtet i Oslo 1991

Revidert av landsmøtet på Gran 1993

Revidert av landsmøtet på Gran 1996

Revidert av landsmøtet i Molde 1997

Revidert av landsmøtet på Hamar 1999

Revidert av landsmøtet i Bergen 2001

Revidert av landsmøtet på Gran 2003

Revidert av landsmøtet på Gran 2005

Revidert av landsmøtet på Gran 2007

Revidert av landsmøtet på Gran 2009

Revidert av landsmøtet på Utstein kloster 2015

Revidert av landsmøtet på Gardermoen 2017

bottom of page